top of page

תנאים כללים להזמנה

1. תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהצעת גראפולו בע"מ וממפרט המוצרים המצורף לה (להלן - "החברה" ו - "ההזמנה").

2. ההזמנה ממצה המוסכם בין החברה לבין המזמין, בכל הקשור להזמנה ואספקת המוצרים כמפורט בה (להלן – "השירותים"). מובהר בזאת, כי אין ולא יהא תוקף לכל מו"מ, הבנה, מצג, הבטחה, הסכמה, אשר היו, אם היו, בכתב או בעל פה, במישרין או בעקיפין, במפורש או במרומז, קודם להזמנה זו, לרבות הצעות רכש שנשלחו ע"י המזמין ולא יהיה תוקף לכל שינוי מהזמנה זו לאחר חתימתה, למעט כאמור בתנאים להלן, אלא אם כן, נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

3.  החברה מצהירה ומתחייבת, כי נציגיה בקיאים, מנוסים ומיומנים במתן השירותים, הינם בעל הכישורים, הידע, הניסיון והיכולת ליתן השירותים ברמה גבוהה, בדייקנות וביעילות.

4. המזמין מצהיר, כי ידוע לו, שמהות השירותים הניתנים על ידי החברה, הינה ייעוץ וייבוא של מוצרים לתעשיית המזון, המיוצרים מחוץ לישראל ומשווקים על ידי יצרנים ו/או ספקים שונים (להלן לפי העניין - "המוצרים" ו – "היצרנים").

5.  המזמין מצהיר, כי ידוע לו, שהשירותים והמוצרים שיסופקו, יהיו בהתאם למפרטים הטכניים של המוצרים הנרכשים בהזמנה, האצוות, הוראות השימוש והתפעול שלהם, כפי שנקבעים על ידי היצרנים מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. לפיכך, לא תהיה למזמין כל טענה כלפי החברה, ככל שייתכנו שינויים במגוון המוצרים, בהרכבם ו/או באיכותם בשל החלטות היצרנים ו/או כל שימוש שיעשה על ידו, החורג מהוראות היצרנים כאמור והוא פוטר את החברה מכל אחריות בגין אלה.    

6. המזמין מצהיר, כי הבין והנו מודע לכך, שהמחיר הסופי של המוצרים והמועד המדויק לאספקתם, מושפעים ותלויים בגורמים נוספים, שאינם בשליטת החברה, לרבות אך מבלי לגרוע; שערי מטבע, חברות שילוח בינלאומיות ופנים ארציות וכו'. המחיר הסופי והמועד המדויק לאספקה של המוצרים, ייקבעו על ידי החברה באופן מוחלט, אך ורק לאחר שיגיעו בפועל לידי החברה והחזקתה.   

7.  אחריות החברה בכל הנוגע למתן השירותים ואספקת המוצרים על ידה, מוגבלת לנזק ישיר שייגרם, כלפי המזמין בלבד ובכל מקרה, מוגבלת בשיעור התמורה של החברה או סכום הכיסוי הביטוחי שלה (ביטוח אחריות מוצר), לפי הנמוך מביניהם. 

8. המזמין אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב זכויותיו ו/או חובותיו על-פי תנאים אלה, כולן או מקצתן לצד ג' כלשהוא, בין במישרין ובין בעקיפין ואין הוא רשאי להעביר ביצוע השירותים ו/או המוצרים לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

9.  מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות החברה עפ"י ההזמנה מותנית בכך שהמזמין יקיים תחילה  ההתחייבויות שעליו לקיים עד לאותו המועד. החברה תהיה זכאית לעכב ביצוע איזה מהתחייבויותיה עד לאחר קיום התחייבויות המזמין כאמור מבלי שהדבר ייחשב הפרת חוזה מצדה. בכל מקרה, ידוע ומוסכם, כי תנאי מתלה לאספקת המוצרים ולהעברת הבעלות בהם למזמין, הנו תשלום מלוא ההזמנה לחברה וכי עד לפירעון מלוא התשלום לחברה, המזמין אינו רשאי לעשות כל שימוש במוצרים.

10. בשים לב למהות השירותים, החברה תהיה זכאית לבטל ההתקשרות עם המזמין, בכל מקרה של הפרת המזמין איזו מהתחייבויותיו כלפי החברה - לרבות אי תשלום חלקי או מלא של התמורה בהתאם לתנאי ההזמנה והימנעות מתיקון ההפרה באופן מיידי - ו/או בנסיבות שאינן בשליטת החברה. ביטול ההתקשרות לפי סעיף זה, לא יהווה עילה מצד המזמין לתביעה, טענה ו/או דרישת פיצויים מהחברה.

11. בוטלה התקשרות זו בשל נסיבות שאינן בשליטת החברה, יהא המזמין זכאי להשבה על פי הוראת הדין. בוטלה התקשרות זו בשל הפרת התחייבות מצד המזמין, החברה תהיה זכאית לקבל מהמזמין, מלוא התמורה המגיעה לה בגין ביצוע השירותים והזמנת המוצרים, כמפורט בהזמנה. במקרה של אי תשלום מלא או חלקי על ידי המזמין, החברה תהיה רשאית למכור המוצרים לצד שלישי ולאחר קיזוז מלוא נזקיה והוצאותיה, תשיב למזמין יתרת התמורה, ככל שתיוותר.

12. מובהר בזאת, כי שום ויתור, דחייה, מתן ארכה או הימנעות מפעולה במועדה, מצד החברה לא יפורשו כוויתור מצדה על זכויותיה ולא ישמשו כטענה של המזמין נגדה.

13. מוסכם ומובהר בין הצדדים במפורש, כי בכל מחלוקת ביניהם, אשר תגיע להתדיינות משפטית, תהיה הסמכות לבתי המשפט בערכאה המתאימה בחיפה הסמכות הבלעדית והמוחלטת לדון במחלוקת.

דוא"ל

כתובת

רחוב הדקל 22

מושב חרב לאת

עמק חפר

ת.ד. 133

מיקוד 3886000

טלפון:

050-7-804020

079-6953791

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Whatsapp
bottom of page